Görsel Standartlar Kullanılarak Yüzey Temizleme
Görsel Standartlar Kullanılarak Yüzey TemizlemeBir boya tabakas1n1n dayan1kl1 olmas1 için her _eyden önce boyan1n metal yüzeyine salamca yap1_mas1 gerekir. Bu ise yüzey temizliine bal1d1r. Eer yüzeyde pas, toz, kir, çe_itli yabanc1 maddeler ve özellikle ya varsa boya metal yüzeyine yap1_amaz.

Yüzey temizlii kaplama kalitesinin temelini olu_turur. Boya tabakas1n1n metal yüzeyine tam olarak yap1_mamas1 durumunda yüzeyden penetre olan su buhar1 burada toplanabilir. Ayr1ca termal etkiler ve ozmos olaylar1 da boyan1n o bölgede k1sa sürede kabarmas1na neden olur. Metal yüzeyinin boyadan önce hangi yöntemlerle temizlenecei ve yüzeylerin temizlik dereceleri Steel Structures Painting Council (SSPC) ve Standard Institution of Swedish (SIS) taraf1ndan detayl1 olarak standardize edilmi_tir. Bu eitim programlar1n1n yay1nlam1_ olduu görsel k1lavuzlardan temizlenecek olan maddenin ba_lang1ç durumuna en yak1n fotoraf seçilir. Seçilen ba_lang1ç ko_ulunda çe_itli temizlik derecelerini gösteren bölümden uygun olan temizlik türü seçilir ve seçilen i_lem uygulan1r. Temizlik i_lemi bittiinde temizliin uyumlu olup olmad11n1 belirlemek için fotoraflar1 haz1rlanm1_ yüzeyle kar_1la_t1r1l1r. Referans fotoraflar1n birçok sebepten dolay1 haz1rlanan yüzeye özde_ olmayaca1 unutulmamal1d1r. Çünkü haz1rlanan çeliin ba_lang1ç ​​ko_ullar1, referans fotoraflar1n temel ald11 ba_lang1ç ​​ko_ullar1ndan farkl1d1r. Benzer _ekilde, kullan1lan a_1nd1r1c1, yüzey profilinin derinlii ve ayd1nlatma referans fotoraflar1ndan farkl1 olacakt1r. Temizlikten sonra kalan lekelenme % 6 ile % 33 aras1nda olduu sürece Ticari Kumlama'ya uygun olduu dü_ünülür. Bu kadar geni_ bir boyama çe_idiyle, boyama miktar1n1n biraz dei_ebileceinden, fotoraflar1n hiçbir zaman Ticari Kumlama Temizleme yüzeyiyle özde_ görünmemesi _a_1rt1c1 deildir. Buna göre, fotoraflar1 mutlak bir kar_1la_t1rma olarak deil, görünüm için bir k1lavuz olarak kullanmak önemlidir. Yüzeyi, görüntüdeki tüm fotoraflarla kar_1la_t1rmak, görüntüyü tahmin etmek için faydal1d1r.