PosiTector SST (Çözünmüş Tuz Testi) Bresle Metot

Çözünmüş Tuz Testi Bresle Method

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Positector SST metal yüzeylerde çözünmü_ tuz kal1nt1s1n1n ölçümü için kullan1l1r.
Positector SST Bresle Metodu için özel olarak tasarlanm1_ ilk iletkenlik ölçüm probudur.
Bütün Bresle Patchlerle kullan1ma uygundur.

Ayr1ca devrim say1labilecek yenilikler içeren
Defelsko tescilli patchler, PosiPatch ile birlikte sunulmaktad1r.

Önemli özellikleri;


Sezgisel arayüzü ile Bresle metodunu ad1m ad1m takip eder.
Gösterge üzerinde test süresini rapor eder.
Her test hacmi için Mg/m2, μg/cm2   olarak veya μs/cm2 mikro veya mikro yüzeydeki tuz
younluunu hesaplar.
Posisoft yaz1l1m1 ile yüzeydeki kal1nt1 ölçümünü raporland1r1r.
Normal 0letkenlik test cihaz1 olarak da kullan1l1r-metalik olmayan
kumlama malzemesi için.

Bresle Metot PosiPatch


" Devrimsel nitelikteki PosiPatch yap1_kan olmayan, yüzeye manyetik
halkalarla yap1_an silikon bantlard1r.
" Köpük veya yap1_kan temizlemeye gerek duyulmaz.
" Su geçirmez hava geçirimli membran sayesinde hava bo_altmaya gerek
yoktur.
" 0ne veya kesici gerektirmez. Esnek da1t1m ucu ile güvenlidir.

Bresle Metot Defelsko Patch

Bresle Metot Defelsko Patch dü_ük yap1_kan içeren kolay sökülebilir ekonomik poliüretan patclerdir.


Basit

Özellikle ISO 8502-6,9 için tasarlanm1_ iletkenlik probu

Test süresini, numune s1cakl11n1, iletkenlii (μS / cm) ve yüzey younluunu (mg / m2 veya μg / cm2) görüntüler

Kolay 1-2-3 ölçüm arayüzü, kullan1c1lar1 Bresle test yöntemiyle yönlendirir.

Arka plan1n ölçümünü otomatik olarak hesaplamalar ve birden fazla test yaparken kullan1_l1d1r.

Dayan1kl1

Asit,ya,su ve hava ko_ullar1na dayan1kl1d1r.

Kemer klipsli koruyucu lastik k1l1f ile darbeler kar_1 koruma salar.
Gövde ve prob iki y1l garantilidir

Doru

0zlenebilir NIST onayl1 kalibrasyon sertefikas1 bulunur.
Prob hassasiyetini dorulamak için sertefikal1 iletkenlik standard1n1 (Kalibrasyon Çözeltisi) içerir.
Otomatik s1cakl1k normalizasyonu ve örnek s1cakl1k raporlamas1 yapar.
ISO, NACE, ÖSYM, IMO ve ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararas1 standartlara uygundur.

Çok Yönlü

PosiTector gövdesi çözünür tuz test cihaz1ndan kaplama kal1nl11 ölçüsüne kolayca dönü_türülebilen tüm Positector  6000 ,200 , SPG , RTR , DPM , SHD ve UTG problar1n1 kabul eder.
Metalik olmayan ortam suda çözünebilir kirleticilerin belirlenmesi için idealdir.
Kit içersinde  gerekli yüzeylerde  çözünebilir tuzlar1 almak ve analiz etmek için gereken her _eyi içerir.
Çe_itli ayarlanabilir yama hacimleri bulunur.
Türkçe dil seçenei ve bir çok dillde kullan1m özellii vard1r.
Yüksek kontrastl1, ters cevrilebilir ve  ayd1nlatmal1 renkli LCD ekran.

Alkali veya _arj edilebilir pil kullan1r.

Güçlü

.

    ISO 8502-6'ya uygun olarak test süresini izler.

    Ekran Yakalama - Kay1t tutma ve inceleme için ekran görüntüleri kaydetme    özellii.           
    PC'ye h1zl1, basit balant1 ve sürekli güç kayna1 salamak için USB balant1 noktas1.
    Her ölçüm için tarihi ve saati kaydetme özelli bulunur.

   Ölçümleri güncel tutmak için internet üzerinden yaz1l1m güncellemeleri yapabilirsiniz.

   PosiSoft USB Sürücü ile depolanan okumalar ve grafikler Pc/Mac web taray1c1lar1 veya 
   dosya  ara_t1r1c1lar1 kullanarak eri_ilebilir. Yaz1l1m gerekmez.
   Çözülebilir tuz verilerini görüntülüleme,analiz etme ve raporlama PosiSoft yaz1l1m paketi içerir.