SSPC Boru Hattı Kaplama
SSPC Boru Hattı KaplamaSSPC Boru Hatlar1 Kaplamalar1 Enspektör Kursu

Boru hatlar1, hemen hemen her günlük aktiviteyi mümkün k1lan ya_am _eklimizdir. Boru hatlar1 günlük ya_amda büyük bir rol oynamaktad1r ve dünya endüstrileri için vazgeçilmezdir.
Birle_ik Krall1k'ta yakla_1k 40.000 kilometre boru hatt1 ve ABD'de 2 milyon kilometrelik boru hatt1 bulunmaktad1r. Boru hatlar1, petrol ve gazdan tatl1 suya, dizel ve petrolden jet yak1t1na kadar her _eyi ta_1r ve dünyan1n her yerini kapsar.
Boru hatlar1 dünyan1n her taraf1ndaki suyun ta_1nmas1nda ve kanalizasyonun evlerden uzakla_t1r1lmas1nda çok önemlidir. Çelik boru hatlar1, petrol ve gaz1 doal ortam1ndan rafinerilere ve ayn1 zamanda tedarikçi ve da1t1mc1lara nakletmek için kullan1l1r.

Bu borular1n içerii genellikle tehlikeli olabilir ve boru hatt1n1n insanlar ve çevre için güvenli bir durumda kalmas1n1 salamak için korozyon önleme yöntemleri gereklidir.  Bu eitim kursu, koruyucu kaplamalar, katodik koruma, boru hatt1 kaplamalar1 enspektörünün görev ve sorumluluklar1 ile çelik boru hatlar1n1n korozyona kar_1 korunmas1n1 ele almaktad1r.
Ders ayr1ca denizalt1 boru hatlar1 ve ilgili balant1 parçalar1 üzerinde kullan1lan 1slak 1s1 yal1t1m1na bir giri_ içerir. Ortak alan 1slak 1s1 yal1t1m1 için çal1_malar da dahildir. Online kurs, onaylanm1_ deerlendirme merkezlerimizden herhangi birinde gerçekle_tirilebilecek  bir final s1nav1na sahiptir.
 
Kurs 0çerii
Boru hatlar1na genel bak1_ ve boru hatt1 kaplamalar1na giri_
Temel korozyon ve boru hatt1 korozyonu
Boru hatlar1nda katodik koruma
Katodik koruma ve kaplamalar
Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
Güvenlik ve boru hatt1 enspektörü
Boru hatt1 enspektörünün görevleri
Ürün testi
Füzyonla yap1_t1r1lm1_ epoksi kaplamalar
Muhtelif boru kaplamalar1 ve saha contalar1 kaplamalar1
Çevresel hususlar
Önerilen uygulamalar ve uluslararas1 standartlar
 
Tüm kurs içerii için pipelinecoatingsinspector.com adresini ziyaret edin.
 
Kazan1lan Sertifika
SSPC Boru Hatt1 Kaplamalar1 Enspektör Sertifikas1
 
Ön Ko_ul
Herhangi bir seviyede tan1nm1_ bir kaplama enspektörlüü sertifikas1
 
Öretme Teknikleri
Çoktan seçmeli deerlendirmelerle % 100 çevrimiçi eitim. (Kurs s1n1flar1 istek üzerine haz1rlan1r. Daha fazla bilgi için corrodere.com adresine bak1n1z.)
 

Kurs Süresi16 saat çevrimiçi eitim. Esnek çal1_maya izin veren eitim materyallerine 12 ayl1k eri_im salanacakt1r.
 
Deerlendirme
SSPC Boru Hatt1 Enspektörlüü Sertifikas1na ula_mak için 90 dakikal1k çoktan seçmeli final deerlendirmesi yap1lmal1d1r.
 
Marking Structure
Tüm çevrimiçi çoktan seçmeli sorular, final s1nav1na girmeden önce % 100 ile tamamlanmal1 ve geçilmelidir.
 
Final S1nav1
Çoktan seçmeli final s1nav1n1 geçmek için en az % 70 ba_ar1 salanmal1d1r.
 
Tekrar S1navlar1
Sonucunuzu ald1ktan sonra 12 ay içerisinde s1nava yeniden girebilirsiniz. Bunun için £125,00  bir ücret ( art1 KDV ) uygulanacakt1r.
 
Sertifikasyon
Tüm ba_ar1l1 adaylar, final s1nav1n1 geçtikten sonraki 21 gün içinde SSPC Boru Hatt1 Enspektörlüü Sertifikas1n1 alacaklard1r. Bu sertifika s1nav1 geçtii tarihten itibaren 4 y1l geçerlidir.
 
Yenileme
Güncel CV ile 4 y1l sonra yeniden sertifika ba_vurusunda 
bulunun ve yay1nlanacak yeni bir 4 y1ll1k kart için çevrimiçi
yenileme kursuna kat1l1n.
 
Ödeme
Ödeme, ba_vuru s1ras1nda yap1l1r. Ba_vurunun reddedilmesi ya da örencinin kay1ttan sonraki 14 gün içerisinde kursu iptal etmesi halinde kurs ücretleri tam olarak iade edilir.

Kurs Ücretleri
£750.00 +KDV

Ücret, ders materyaline 12 ayl1k eri_im, son deerlendirme ve SSPC Boru Hatt1 Enspektörlüü Sertifikas1n1 içerir.