SSPC C1 (Koruyucu Kaplamaların Temelleri)
SSPC C1 (Koruyucu Kaplamaların Temelleri)Seviye : Temel 
Süre : 5 Gün / 40 Saat, S1nav dahildir
Ders Saatleri : 08:00 - 17:00 
Ön Ko_ul: Yok 
Sadece S1nav: ( 1 gün)

Ders Tan1m1

Bu ders koruyucu boya endüstrisinde yeni olanlara pratik ve kapsaml1 bir genel bak1_ sunmaktad1r. Korozyonun temellerini gözden geçirmek ve endüstriyel yap1lar1n korozyona ve bozulmaya kar_1 koruyucu bir mekanizmas1 olarak kaplamalar1n kullan1lmas1 için ideal bir yenileme arac1d1r.

 
Kurs içerii

Korozyon ve Korozyon Kontrolü
Kaplama Çe_itleri ve Mekanizmalar1 ve Korunmas1
Boyama için Yüzey Haz1rl11
Kaplamalar1n Uygulanmas1
Muayene ve Kalite Kontrolü
Çelik Yap1lar 0çin Kaplamalar
Kaplama Bozulmas1, Kusurlar ve Hatalar
Beton Yüzeylerin Kaplanmas1
Boyama 0_lemlerinde Güvenlik

Kat1lman1n Faydalar1

Bu kursa kat1ld1ktan sonra _unlar1 yapabilirsiniz:

Korozyon çe_itlerini belirler ve proje taleplerini kar_1layan kaplamalar1 seçer
Kullan1labilecek farkl1 kaplama tiplerini ve koruma sürecindeki çe_itli mekanizmalar1 tan1r
Uygun yüzey haz1rl11n1n, koruyucu kaplama sistemleri vas1tas1yla mümkün olan azami koruma seviyesine ula_mada kritik önemde olduunu tart1_1r
Tüm _artname ko_ullar1n1n yerine getirildiinden emin olmak için kullan1lan denetim ekipman1n1 ve yöntemlerini aç1klar
Kaplama seçimini ve uygulamas1n1 tesis ve hizmet ortam1na göre s1n1fland1r1r
Kaplaman1n bozulmas1n1 h1zland1ran faktörleri ve yayg1n kusurlardan kaç1nmak için kullan1lan teknikleri listeler
Beton yüzeylerin kaplanmas1 ile benzersiz seçim ve uygulama problemlerini ay1rt eder
Kaplama i_lemleri ile ilgili güvenlik risklerini, güvenlik eitimi ve uygulamalar1nda yönetimin ve çal1_anlar1n sorumluluklar1n1 tan1r

Ders Format1

Her kat1l1mc1, bir terim sözlüü, ek okumalar için referanslar ve ilgili yay1nlar, standartlar ve yönetmeliklerin kopyalar1n1 içeren kapsaml1 bir el kitab1 alacakt1r.

Yaz1l1 s1nav çoktan seçmeli 100 sorudan olu_ur. Sertifika ve CEU'lar1 almak için, dersin 40 saatinin tamam1na kat1lmal1 ve s1navda en az  % 70 ba_ar1 salamal1s1n1z.


Kim kat1lmal1

Müteahhitler, mühendisler, müfetti_ler, dan1_manlar, tesis sahipleri, teknik servisler ve sat1_ temsilcileri.

Not

C1, SSPC Koruyucu Kaplamalar Uzmanl11 (PCS) Sertifikasyon eitiminin bir bölümünü kar_1lar. PCS Sertifikasyonuna devam etmek isteyen tüm örenciler 15 y1ll1k kaplama tecrubesine sahip olup, PCSs1nav1na ba_vurmadan önce C1 s1nav1n1 geçmeli ve C2 kursunu almal1d1rlar. Kaplama teknolojisinin temel özelliklerini bilmeyenler C2 kursundan önce C1 kursunu almal1lar.