SSPC C2(End.Kaplama Projelerinin Planlanması ve Belirlenmesi)
SSPC C2(End.Kaplama Projelerinin Planlanması ve Belirlenmesi)Seviye : 0leri 
Süre : 5 Gün / 40 Saat, S1nav dahildir 
Ders Saatleri: 5:00-18:00 
Ön ko_ul: Yok
Sadece S1nav: (1 gün) 
 

Ders Tan1m1

Bu ders, kaplama ilkelerini anlayanlar1n, yeni in_aat veya bak1m boyama projelerinin kalitesini planlama, karar verme ve gözlemleme ilkelerine genel bir bak1_ sunulmas1n1 salamak için tasarlanm1_t1r. Örenciler bu eitim program1n1 tamamlad1ktan sonra, etkili kaplama projeleri geli_tirmek için araçlar biliyor olacak ve boyama projelerini ba_ar1yla tamamlamak için daha aktif bir rol oynam1_ olacaklard1r.


Kurs içerii

Akit Taraflar1n Rolleri ve Sorumluluklar1
Kaplama Projeleri için Teknik Özellikler
Kaplama Sözle_melerinin Haz1rlanmas1, Karar Verilmesi ve Yönetilmesi
Kalite Yönetimi
Yeni 0n_aat ve Bak1m Boyac1l11
Endüstriyel Kaplama Projeleri için Ekonomik Hususlar
Kaplama Ar1zalar1 - Sebepler, Tan1mlama ve Analiz
Sahipler ve Kaplama Müteahhitleri için Güvenlik ve Çevre Endi_eleri

Kat1lman1n Faydalar1

Bu kursa kat1ld1ktan sonra _unlar1 yapabilirsiniz:


Sözle_meler, spesifikasyonlar, kaplama seçimi ve proje kat1l1mc1lar1n1n rolü de dahil olmak üzere bir kaplama projesinin yönetilmesindeki ana konular1 tan1mlar
Kurumsal mühendislik standartlar1n1 kullanarak bir kaplama spesifikasyonu analiz eder ve haz1rlar
Korozyonun maliyetini tan1r ve onu hafifletecek materyalleri seçer
Proje maliyet analizlerini doru tahmin eder
Yeni in_aat için çizelgeleme gereksinimlerini, maruz kalma ortamlar1n1 ve kaplama sistemlerini tan1mlar
Bak1m boyas1 için tesis durumu anketleri ve analizleri yapar
Proje yönetimi s1ras1nda dokümantasyon yöntemlerini uygur
Kaplama hatalar1n1 tan1r
0lgili çevre yönetmeliklerini belirlerve bunlara uyar

Ders Format1

Her kat1l1mc1, SSPC'nin C1 dersinde kapsanan kaplama esaslar1na genel bak1_1n yan1 s1ra bir terim sözlüü, ek okumalar için referanslar ve ilgili bro_ürler, standartlar ve yönetmeliklerin kopyalar1n1 içeren kapsaml1 bir el kitab1 alacakt1r. Örenciler, bu genellemeyi, C2 dersi s1ras1nda tazeleme için gerektii gibi istifade edebilirler. Bu derste ele al1nan konular temel bilgiler üzerine kuruludur.

Yaz1l1 s1nav çoktan seçmeli 100 sorudan olu_ur. Sertifika ve CEU'lar1 almak için, kursun 40 saatinin tamam1na kat1lmal1 ve s1navda en az % 70 ba_ar1 salamal1s1n1z.


Kim kat1lmal1

Müteahhitler, mühendisler, müfetti_ler, dan1_manlar, tesis sahipleri, teknik servis ve sat1_ temsilcileri.
 

Önemli

Bu dersin kat1l1mc1lar1 Koruyucu Kaplamalar1n Temelleri (C1) veya e_deer bir bilgi birimini tamamlam1_ kabul edilir. . C2 bir giri_ dersi deildir ve C1'deki materyali gözden geçirmez.

C2, SSPC Koruyucu Kaplamalar Uzmanl11 (PCS) eitimi gereksiniminin bir bölümünü yerine getirerek sizi Koruyucu Kaplamalar Uzman1l11 S1nav1 için haz1rlar. 15 y1ll1k tecrübesi olmayan tüm PCS adaylar1, PCS S1nav1na ba_lamadan önce C1 ve C2'yi almal1 ve geçmelidir. Onaylanm1_ alternatif bir eitim kabul edilmemi_tir.