SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 1
SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 1Level 1- Basic Inspector - Kat1l1m _art1 yoktur.Boya inspektörü olmak isteyen herkes kat1labilir
Level: Advanced
Duration: 5 gün, Kurs ,kurs metaryalleri ve kurs s1nav1 dahil
Sertifika Süresi: 4 y1l
Kurs Ücreti : *Avantaj ve ** Normal ücret ,Kurs ücretlerini örenmek için lütfen kontak kurunuz. Özel grup fiyatalar1m1zdan da yararlanabilirsiniz.

*Kurs tarihinden en az 1 ay önce **Kurs tarihine kadar 1 ay içinde

Kurs Konular1

Modül 1: Kaplamalar kullanarak Korozyon Önleme

Modül 2: Kalite Güvence / Kontrol 

Modül 3: Yüzey Haz1rlama ve Kontrol 

Modül 4: Pratik Matematik

Modül 5: Kaplama Uygulama ve Denetim 

Modül 6: Endüstriyel Kaplamalar ve Kaplama Sistemleri 

Modül 7: Özellikli enspeksiyon Projeleri

Modül 8: Kaplama Hatalar1 ve Önleme  Yöntemleri

Modül 9:  Denetçi Güvenlii

Modül 10: Boya-kaplama _artnameleri

Modül 11: 0_  Konferans1 öncesi simülasyon; 0nceleme Prosedürü Geli_tirme

Modül 12: Proje Gözetim simulasyonu

Modül 13: Uluslararas1 Denizcilik Örgütü (IMO)


Bu kursa kat1ld1ktan sonra a_a1dakileri yapabileceksiniz;

 

*Ortak görevleri, sorumluluklar1 ve bir endüstriyel kaplama denetçisi olma rolünü tan1yacak

* Bir kaplama projesi üzerinde kaplama üreticisi rolünü tan1yacak

* Bir kaplama denetçisinin yetkilerini aç1klayacak

* Kapsaml1 belgelerin önemini aç1klayacak

* Kalite güvence ve kalite kontrol aras1ndaki farkl1l11 ve kalite güvence ve kalite kontrol personelinin ortak  görevleri aras1ndaki farklar1   belirleyecek

* 0_ öncesi veya imalat öncesi konferans1n amac1 ve içeriini doru tan1mlayacak

* Denetim personelinin etik önemini aç1klayacak

*Tam ölçekli montaj öncesi kaplama performans1n1 deerlendirmek için kullan1lan yöntemleri 

  Ve proje üzerinde kaplama denetiminin( ör. termal sprey kaplama , toz boyalar ve duplex kaplama sistemlerinde   istihdam edilen projeleri)aç1klayabilecektir.

* Kaplama hatalar1 nas1l engellenebilir bunu aç1klayacak

* Potansiyel güvenlik tehlikelerini listeleyebilecek.

* Bir denetim plan1 / prosedürü haz1rlayabilecek

*  Endüstriyel projelerde kaplama denetmenlii yapabilecek

* ^artnamenin gerektirdikleri  ile denetçi sonucunun kar_1la_t1r1lmas1n1 yapabilecektir.


Kurs Format1
 

Kurs kat1l1mc1lara 5 gün boyunca youn bir eitim verir ve  birden fazla atölye çal1_mas1,problem çözme yetisi verilerek kat1l1mc1lar1n  üretim ve proje planlar1n1 bask1 olmadan, bir s1n1f ortam1nda örenmeleri salanmaktad1r..Örenme ortam1 geli_tirmek ve tak1m çal1_mas1n1n önemini göstermek amac1yla, atölye çal1_malar1 ve al1_t1rmalar küçük tak1mlar halinde yap1lacakt1r.

Bu kurs kapsaml1 bir yaz1l1 s1nav ve pratik  (alet kullan1ml1) s1nav ile tamamlanmaktad1r. % 70 veya daha yüksek temel kurs s1nav1n1 (iki bile_en,teorik ve pratik) geçen kat1l1mc1lar, sertifikasyon s1nav1na(level 2)  girmek için ön _art1 elde etmi_ olacaklard1r.  % 80 veya daha yüksek  not al1nd11nda SSPC sertifikal1 Level 2 PCI denetçesi olmaya hak kaz1n1lm1_ olunacakt1r.

Kimler Kat1lmal1
 
Boya-Kaplama proje yöneticileri, kalite yöneticileri, müfetti_ler(denetmenler), müteahhit denetim personelleri,boya- kaplama _artnameleri yazanlar veya kaplamalar veya ekipman tedarikçileri, kaplama dan1_manlar1 ya da çelik koruyucu kaplama sektöründe yer alan teknik servis temsilcileri,boya firmalar1 tehnik sat1_ temsilcileri veya teknik servis elemanlar1 vb 

 

(PCI kurs üretim k1sm1ndaki çal1_anlar içinde yararl1 olduunu lütfen unutulmamal1d1r)

 
Bu kurs üretimde çal1_anlar1n daha bilinçli olmas1na yard1mc1 olabilir;

1. Zehirli metaller

2. ^artnameler

3.Boya- Kaplama üretimi ile ili_kili güvenlik tehlikeleri

4.Boya- Kaplama üretiminde çal1_anlar taraf1ndan kullan1lan ki_isel koruyucu ekipman

5. Malzemenin yuzey haz1rl1k temizlii düzgün bir _ekilde nas1l yap1l1r.

6. Yüzeylerdeki  kirlilikleri ar1nd1rmak  için nas1l yöntemler uygulanmal1

7. Yüzey haz1rl1klar1 etkileyen s1cak dald1rma galvaniz faktörler

8. Boya-Kaplama nas1l kal1nl11 kontrol etmek 

9. TSA(Termal spray aluminum) uygulamas1  için yüzey haz1rlama yöntemleri ve istenilen kumlama profil kriterleri nas1l deerlendirilir.

10. Düzgün yüzey haz1rl11n1n önemi

       www.sspc.org/pci