SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 2
SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 2Level 2- Sertifikal1 Inspector - Ön _art : Boya kontrol deneyimi gerekmektedir.*
Level: Advanced
Duration: 6 gün, Kurs ve kurs s1nav1 ve sertifikasyon s1nav1 dahil
Sertifika Süresi: 4 y1l
Eitim Dili : Türkçe , kurs metaryaleri türkçe,s1navlar türkçe gerçekle_tirilecektir.(0stendii takdirde eitim ingilizce de verilebilir)
Kurs Lokasyonu : Sakarya,0stanbul,Ankara,0zmir ba_ta olmak üzere Türkiye'nin ve lisansörü olduumuz dier ülkelerde gerçekle_ebilir.
Kurs Ücretleri : Lütfen ayr1ca sorunuz ** Tarih s1ralamas1na göre öncelikli kay1t olanlar ve toplu kay1tlarda indirimimiz mevcuttur.
 

SSPC,11 ^ubat 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, American Bureau of Shipping (ABS,dünyan1n en geni_ ikinci büyük ticari gemi s1n1fland1rma birlii) taraf1ndan SSPC PCI (koruyucu kaplama inspektörlük program1) NACE Coating Inspector level 2 ve FROSIO inspektörlüü level 3e denk olduunu onaylam1_t1r.

 

Lloyds Register IMO MSC215 (82) IACS PR 34 ve SC223 Yetkinlik standartlar1n gereklerine uygun olarak PCI Program1n1 onaylam1_t1r.

 

15 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere , RINA (Registro Italiano Navale), 150 ya_1ndaki Genova, 0talya merkezli gemi s1n1fland1rma birlii,SSPC PCI program1n1 NACE  level 2 ve FROSIO Level IIIe  e_deer olduunu onaylam1_t1r.

Exxon Mobil, Shell, Chevron, Aramco, Katar Petrol, Adnoc gruplar gibi petrol ^irketleri  SSPC PCI Eitim ve Kaplama eitimi ve sertifikasyonunun önemini belirtmelerinden gurur duyuyoruz. ^uanki endüstriyel talebin ihtiyaçlar1n1 PCI Kaplama sertifikas1 edinen inspektörlerin tercih edildii çünkü SSPC PCI çok güçlü kaplama denetmen teknikleri ve metotlar1n1 içinde bar1nd1rmaktad1r.Ayr1ca SSPC PCI sertifikal1 inspektörlerin  kaplama kalite denetlemesinde saha deneyim seviyesi gerektirmektedir ve bunu kar_1lamaktad1rlar.

 

SSPC PCI eitim program1 ,Jotun, Hempel, Berger ve PPG gibi tan1nm1_ boya _irketleri teknik personellerini SSPC PCI program1 alm1_ ki_ilerden seçmektedir.

*Deneyim 
Kurs Konular1;

Modül 1: Kaplamalar kullanarak Korozyon Önleme

Modül 2: Kalite Güvence / Kontrol 

Modül 3: Yüzey Haz1rlama ve Kontrol 

Modül 4: Pratik Matematik

Modül 5: Kaplama Uygulama ve Denetim 

Modül 6: Endüstriyel Kaplamalar ve Kaplama Sistemleri 

Modül 7: Özellikli enspeksiyon Projeleri

Modül 8: Kaplama Hatalar1 ve Önleme  Yöntemleri

Modül 9:  Denetçi Güvenlii

Modül 10: Boya-kaplama _artnameleri

Modül 11: 0_  Konferans1 öncesi simülasyon; 0nceleme Prosedürü Geli_tirme

Modül 12: Proje Gözetim simulasyonu

Modül 13: Uluslararas1 Denizcilik Örgütü (IMO)


Bu kursa kat1ld1ktan sonra a_a1dakileri yapabileceksiniz

 

*Ortak görevleri, sorumluluklar1 ve bir endüstriyel kaplama denetçisi olma rolünü tan1yacak

* Bir kaplama projesi üzerinde kaplama üreticisi rolünü tan1yacak

* Bir kaplama denetçisinin yetkilerini aç1klayacak

* Kapsaml1 belgelerin önemini aç1klayacak

* Kalite güvence ve kalite kontrol aras1ndaki farkl1l11 ve kalite güvence ve kalite kontrol personelinin ortak  görevleri aras1ndaki farklar1   belirleyecek

* 0_ öncesi veya imalat öncesi konferans1n amac1 ve içeriini doru tan1mlayacak

* Denetim personelinin etik önemini aç1klayacak

*Tam ölçekli montaj öncesi kaplama performans1n1 deerlendirmek için kullan1lan yöntemleri 

  Ve proje üzerinde kaplama denetiminin( ör. termal sprey kaplama , toz boyalar ve duplex kaplama sistemlerinde   istihdam edilen projeleri)aç1klayabilecektir.

* Kaplama hatalar1 nas1l engellenebilir bunu aç1klayacak

* Potansiyel güvenlik tehlikelerini listeleyebilecek.

* Bir denetim plan1 / prosedürü haz1rlayabilecek

*  Endüstriyel projelerde kaplama denetmenlii yapabilecek

* ^artnamenin gerektirdikleri  ile denetçi sonucunun kar_1la_t1r1lmas1n1 yapabilecektir.


Kurs Format1
 

Kurs kat1l1mc1lara 5 gün boyunca youn bir eitim verir ve  birden fazla atölye çal1_mas1,problem çözme yetisi verilerek kat1l1mc1lar1n  üretim ve proje planlar1n1 bask1 olmadan, bir s1n1f ortam1nda örenmeleri salanmaktad1r..Örenme ortam1 geli_tirmek ve tak1m çal1_mas1n1n önemini göstermek amac1yla, atölye çal1_malar1 ve al1_t1rmalar küçük tak1mlar halinde yap1lacakt1r.

Bu kurs kapsaml1 bir yaz1l1 s1nav ve pratik  (alet kullan1ml1) s1nav ile tamamlanmaktad1r. % 70 veya daha yüksek temel kurs s1nav1n1 (iki bile_en,teorik ve pratik) geçen kat1l1mc1lar, sertifikasyon s1nav1na(level 2)  girmek için ön _art1 elde etmi_ olacaklard1r.  % 80 veya daha yüksek  not al1nd11nda SSPC sertifikal1 Level 2 PCI denetçesi olmaya hak kaz1n1lm1_ olunacakt1r.

Kimler Kat1lmal1

 

 

Boya-Kaplama proje yöneticileri, kalite yöneticileri, müfetti_ler(denetmenler), müteahhit denetim personelleri,boya- kaplama _artnameleri yazanlar veya kaplamalar veya ekipman tedarikçileri, kaplama dan1_manlar1 ya da çelik koruyucu kaplama sektöründe yer alan teknik servis temsilcileri,boya firmalar1 tehnik sat1_ temsilcileri veya teknik servis elemanlar1 vb 

 

(PCI kurs üretim k1sm1ndaki çal1_anlar içinde yararl1 olduunu lütfen unutulmamal1d1r)

 
Bu kurs üretimde çal1_anlar1n daha bilinçli olmas1na yard1mc1 olabilir;

1. Zehirli metaller

2. ^artnameler

3.Boya- Kaplama üretimi ile ili_kili güvenlik tehlikeleri

4.Boya- Kaplama üretiminde çal1_anlar taraf1ndan kullan1lan ki_isel koruyucu ekipman

5. Malzemenin yuzey haz1rl1k temizlii düzgün bir _ekilde nas1l yap1l1r.

6. Yüzeylerdeki  kirlilikleri ar1nd1rmak  için nas1l yöntemler uygulanmal1

7. Yüzey haz1rl1klar1 etkileyen s1cak dald1rma galvaniz faktörler

8. Boya-Kaplama nas1l kal1nl11 kontrol etmek 

9. TSA(Termal spray aluminum) uygulamas1  için yüzey haz1rlama yöntemleri ve istenilen kumlama profil kriterleri nas1l deerlendirilir.

10. Düzgün yüzey haz1rl11n1n önemi

       www.sspc.org/pci