SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 3 Sertifikasyon Eğitimi
SSPC PCI Boya Enspektorlugu Level 3 Sertifikasyon EğitimiSeviye 3 Sertifikasyon S1nav1 : 
Süre:  Yar1m Gün, 4 Saat (Sertifikaland1rma s1nav1 içerir) 
S1nav Saati:  Cts: 08:00 - 12.00 
Kredisi:  Yok 
Sertifika Süresi:  4 Y1l 
Ön Ko_ullar:  Var

Ön _artlar

PCI Program1 için önko_ullar için buraya t1klay1n .
PCI Sertifikasyon Süreci ve Yenileme Seviyesi 3 Sertifikal1 Enspektör için T1klay1n1z 
PCI Seviye 3 Sertifika Program1 Hakk1nda
Koruyucu Kaplamalar Enspektörü Seviye 3 Sertifikasyon Program1, endüstriyel kaplamalar1n denetim prensipleri ve uygulamalar1 konusunda derinlemesine bilgiye sahip bireyleri tan1may1 ve ödüllendirmeyi belirler. PCI Seviye 3 Sertifikasyonu, kaplama enspektörünün  profesyonel güvenilirliini kan1tlar ve koruyucu kaplama endüstrisinde denetim standard1n1 yükseltir.

PCI Seviye 3 Sertifikasyonu ustal11 gösterir:

Ortak görevlerin, sorumluluklar1n ve endüstriyel kaplamalar denetçisinin rolünün bilinmesi
Bir kaplama projesi üzerinde kaplama üreticisinin rolünü tan1mak
Kaplama enspektörünün yetkisini aç1klamak
Kapsaml1 dokümantasyonun önemini aç1klamak
Kalite güvence ve kalite kontrol ile kalite güvence ve kalite kontrol personelinin ortak görevleri aras1ndaki farklar1n belirlenmesi
Bir ön i_ ya da ön konsey toplant1s1n1n amac1n1 ve içeriini aç1klamak
Denetim elemanlar1na etik kurallar1n önemini aç1klamak
Tam ölçekli kurulum öncesi kaplama performans1n1 deerlendirmek için kullan1lan yöntemleri tan1mlama
Bir kaplama projesi üzerinde kaplamalar1n denetlenmesinin benzersiz yönleri ve termal sprey kaplamalar, toz kaplamalar ve dubleks kaplama sistemleri kullanan projeler hakk1nda aç1klama yapmak
Kaplama denetiminin, erken kaplamay1 önlemek için nas1l yard1mc1 olabileceini aç1klamak
Kaplama denetimi ile ili_kili potansiyel güvenlik tehlikelerinin listelenmesi
Denetim plan1 / prosedürü haz1rlamak