SSPC PCS (Koruyucu Kaplamalar Uzmanlığı Programı)
SSPC PCS (Koruyucu Kaplamalar Uzmanlığı Programı)PCS Sertifika Program1 Hakk1nda

Koruyucu Kaplamalar Uzmanl11 sertifikasyon program1 (PCS), endüstriyel kaplamalar teknolojisinin prensipleri ve uygulamalar1nda derinlemesine bilgi sahibi bireyleri tan1mlar ve ödüllendirir. Sertifikasyon, kaplama uygulay1c1lar1n1n profesyonel itibar1n1 kan1tlar ve koruyucu kaplamalar mesleinin standartlar1n1 yükseltir.


PCS Sertifikasyonunda Kan1tlanan Üstünlükler:

Kaplama sistemlerinin deerlendirilmesi
Kaplama tekniklerinin geli_tirilmesi
Yüzey haz1rlama ve kaplama uygulamalar1
Kaplamalar1n ekonomisi
Sözle_me planlamas1 ve yönetimi
Kaplama hatas1 analizi
Muayene
 

A_a1dakiler için t1klay1n:

PCS Program Gereksinimleri
PCS S1nav1 Bilgisi
PCS Bireyleri için Kabartma Program1
PCS Arka Plan1
Formlar, Uygulama ve Program Bilgileri
 

Ba_vuru Sahipleri Arka Plan

Adaylar, çe_itli materyaller için korozyonun mekanizmalar1n1 ve etkilerini anlamal1 ve endüstriyel korozyon kontrolünde rol oynayan kaplamalarla ilgili bilgi sahibi olmal1d1r. Prospektif Koruyucu Kaplamalar Uzman1 ayr1ca, yeni in_aat ve bak1m boyas1, ekonomik analiz ve çevresel ve güvenlik düzenlemelerinin ve kontrollerinin uygulanmas1 için sözle_me planlamas1nda yönetim ve planlama yeterliliini göstermelidir.