SSPC Yangın Koruma Kaplama
SSPC Yangın Koruma KaplamaY1llar içinde, kara ve deniz yap1lar1 için yang1n koruma gereksinimleri konusunda artan bir fark1ndal1k, uygulanan malzemelerin uygun _ekilde denetlenmesi için kesin bir ihtiyaç ortaya ç1karm1_t1r.
 
Pasif yang1ndan korunma endüstrisinin önderliindeki talepler nedeniyle, Corrodere dünya çap1nda tan1nan Koruyucu Kaplamalar Dernei (SSPC) ile i_birlii yapt1 ve dünyan1n dört bir yan1ndaki bu talepleri kar_1lamak için bir online yang1n koruma enspektor kursu geli_tirdi.
 
Bu kurs, kay1t yapt1ranlar1n iyi bir kaplama denetimi bilgisine sahip olmas1n1 salamak için tan1nm1_ bir denetim yeterliliine sahip örenciler için uygundur.
 
Kurs eitim materyalleri çevrimiçi olarak mevcuttur, bu da çal1_malar1n1zla esnek olman1z1 salar ve 12 ay boyunca materyale eri_iminiz vard1r. Kurs eitim modüllerinin tamamlanmas1 ve tam sertifikan1z1 elde etmek için 8 saate kadar süren kursun bitirilmesi takribinde , 1 saatlik çoktan seçmeli bir deerlendirme yapman1z gerekecektir.
 
Ders içerii ve deerlendirmesi endüstri standartlar1n1 kar_1lar ve bu da örenmeyi beklediiniz _eydir;
 
Pasif Yang1n Korumas1na Genel Bak1_
Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
Güvenlik ve Yang1n Yal1t1m Enspektoru
Yang1n Denetim Enspektor Görevleri
Pasif Yang1n1n Korunmas1 0lkeleri
^artl1 Anketler ve Bak1m
Dier Yang1n Koruma Biçimleri
0nce / Kal1n Film ^i_en ( Intumescent )Kaplamalar
 

Teknocorr Korozyon Teknolojileri,STM Coatech,Corrodere ve SSPC ortakla_a haz1rlad11m1z ve anadilde örenmek isteyen örencilerize yönelik türkçe kursumuz bulunmaktadir.Kurs ve s1navlar türkçedir.
0lgilenen bireyler bize ileti_im bilgilerinden ula_abilir.


Sertifika Örnei A_a1daki Gibidir